Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KOMUNIKAT I


Konferencja organizowana jest w ramach obchodów
60-lecia Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
oraz
5 rocznicy połączenia 
Akademii Rolniczej  w Szczecinie z Politechniką Szczecińską


Celem konferencji środowiska naukowego Inżynierii Rolniczej jest analiza i ocena stanu wiedzy oraz prezentacja wyników prac badawczych o charakterze poznawczym i utylitarnym, dotyczących szeroko pojętych problemów związanych z inżynierią rolniczą. 


Konferencja ma również na celu wymianę wzajemnych doświadczeń i poglądów dotyczących rozpowszechniania i wykorzystywania wyników badań, realizacji wspólnych projektów badawczych, sposobów pozyskiwania wsparcia finansowego projektów badawczo - wdrożeniowych, nawiązanie współpracy z organizacjami gospodarczymi i samorządowymi oraz możliwości uczestniczenia w programach unijnych.Na konferencji będą wygłaszane wykłady plenarne oraz doniesienia w formie  krótkich wystąpień  z zakresu: techniki i technologii w produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej i leśnej; organizacyjnych i ekonomicznych aspektów inżynierii rolniczej; odnawialnych źródeł energii i zagospodarowania odpadów; przetwórstwa rolno - spożywczego; infrastruktury wsi; informatyki w inżynierii rolniczej; rolnictwa precyzyjnego; agrofizyki; właściwości produktów roślinnych i zwierzęcych.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo kwalifikacji i formy streszczeń do odpowiednich sekcji, które będą utworzone po 30 kwietnia 2014 r. 


O zakwalifikowaniu do poszczególnych sekcji i formy prezentacji autorzy prac zostaną powiadomieni w ostatnim komunikacie, który będzie zamieszczony na stronie mkn16pir.zut.edu.plPrac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych w formie książki. Artykuły mogą zostać opublikowane (za odpłatnością) w czasopiśmie naukowym Inżynieria Rolnicza. Osoby, które przywiozą ze sobą na konferencję pełne teksty artykułów, będą mogły je opublikować (po pozytywnych recenzjach) w IR jeszcze w IV kwartale 2014 r.